Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael -

December 2010 * LM-12-2010

Jullie Goddelijke Vonk is Onsterfelijk en Eeuwig

Aartsengel MichaŽl via Ronna Herman

Geliefde meesters, vergeet nooit dat jullie reden van Zijn is om bewuste medescheppers te worden en dat onze Vader/Moeder God de Levengevende Kracht is van jullie bestaan. Jullie moeten het rechtlijnige, lineaire tijdsconcept, waarbij jullie keuzes worden beperkt en beÔnvloed door het verleden, loslaten. Een Zelfmeester functioneert binnen de Wet van de Cirkel, het concept van de Oneindigheidslus (een horizontale 8-figuur). De Oneindigheidslus die voortdurend vanuit je voortstroomt, is gevuld met Goddelijke potentie; echter, de Oneindigheidslussen om je heen in je Persoonlijke Schepperswiel moeten de gedachtevormen bevatten van harmonieuze frequenties om je visie te ondersteunen. Jullie zijn ervan verzekerd dat jullie verlangens/visies zich zullen manifesteren op de perfecte manier en het perfecte moment wanneer je gecentreerd blijft in je Heilige Hart en helder blijft in je gedachten en handelingen. Onthoud, de menselijke Geest kan niet worden overwonnen, omdat het is opgebouwd uit Goddelijke substantie en daarom onvernietigbaar is. De Vonk van Goddelijkheid die ieder van jullie heeft ontvangen is onsterfelijk en eeuwig.

De wereld waarin jullie nu leven is niet een weerspiegeling van de wereld die voor jullie gepland was. In jullie DNA liggen etherische tijdcapsules opgeslagen die de geheugenessenties bevatten van al jullie vorige levens. Jullie hebben jezelf duizenden malen afgescheiden en gesplitst, maar jullie hebben geheugencellen van jullie Goddelijkheid die erop wachten om te worden aangesproken en opgenomen in jullie Wezen. Deze geheugencellen zijn de bouwstenen van jullie Lichtlichaam. Het is een tijd van afstemmen op het bewustzijn van jullie lichaamselementaal, en jullie moeten tijd vrijmaken voor introspectie om spirituele gevoeligheid te ontwikkelen. Jullie moeten er een gewoonte van maken om voortdurend jullie GEESTESTOESTAND in de gaten te houden en te beheersen nu jullie steeds dieper het proces ingaan van ascensie en de verruiming van jullie bewustzijn. Geleidelijk aan zal een groot deel van jullie herinneringen van vroegere gebeurtenissen gaan vervagen wanneer jullie het domein van de instinctmatige geest verruilen voor het domein van de hogere geest.

Na verloop van tijd werd de mensheid gevoelsbewust in plaats van Godbewust te blijven, en verloor daarbij geleidelijk aan de gelegenheid tot Zelfexpressie. †De inspiratie en leiding van het Hogere Zelf en de Ziel werden geleidelijk aan vervangen door de wenken van het ego-begeertelichaam. Authentieke gedachte werd iets van het verleden toen de mensheid verstrikt raakte in het illusoire, collectieve bewustzijnsdomein van de gedachte. Jullie overtuigingen en concepten van de waarheid raakten verstard, gestructureerd en vaak vervormd. Toen jullie geleidelijk aan de verbinding verloren met jullie innerlijke leiding, begonnen jullie je te richten op de buitenwereld en werden jullie voornamelijk volgers in plaats van initiatiefnemers.

Diegenen die werkzaam zijn in het frequentiebereik van de dissonerende derde en vierde dimensie gebruiken hun onderbewuste en bewuste geest om informatie/kennis op te slaan. Sommigen zijn beter in staat om informatie vast te houden en op te roepen dan anderen; echter, in veel gevallen is het vruchteloos en/of vervormd. Onthoud, kennis moet worden geÔntegreerd en gebruikt op een juiste, efficiŽnte manier om te worden omgezet in wijsheid. De chakra's zijn onderbewuste gedachtecentra. Aanvankelijk functioneerden deze centra in perfecte harmonie; echter, na verloop van tijd werd het spectrum van dualiteit sterker en overheersender, en werden jullie trillingspatronen disharmonieuzer. Wanneer het chakrasysteem in evenwicht en harmonie is gebracht, beginnen de krachtcentra van de chakra's eensgezind te werken voor het hoogste goed van de gastheer/-vrouw in plaats van met elkaar te wedijveren om de macht.

Wanneer je existeert in de eerste vier innerlijke dimensionale niveaus's van het brein, bevind je je in een Aardgebonden staat van bewustzijn. Je focus is gericht op het ďzelfĒ, je persoonlijke interesses en de lichamelijke geneugten van de vijf fysieke zintuigen: zicht, klank, reuk, tast en gevoel. Dit is het domein van het ego-begeertelichaam en het persoonlijke zelf omdat het merendeel van je Zielsbewustzijn zich heeft teruggetrokken in je Zielster in het Achtste Chakra, ongeveer twintig tot vijfentwintig centimeter boven de kruin van je hoofd. Er is een sterke, kleingeestige focus op anderen en de wereld, met verstarde, egoÔstische meningen.

Om verandering teweeg te brengen moet je bewust een positief alternatief zoeken voor negatieve gewoonten. Je moet er ijverig naar streven om oude, geblokkeerde gedachtevormen die je vasthouden in beperking, los te laten en te zuiveren. Velen van jullie hebben enorme vooruitgang geboekt in het proces van het in evenwicht brengen en/of zuiveren van de onvolkomenheden in jullie auraveld. Het is van groot belang dat je de destructieve/vervormde gedachtepatronen van het verleden zuivert, opdat je de nieuwe, krachtgevende blauwdruk van de toekomst kunt creŽren. Visualiseer 's nachts als je terugblikt op de vorige dag een positief alternatief voor negatieve situaties in je leven, en houd dat beeld vervolgens vast. Je moet het communicatiekanaal openhouden tussen de Ziel en het brein via de geest. Dit start het langzame reactivatieproces van de Pijnappelklier en het openen van het portaal naar de Heilige Geest, die zich in het achterste deel van het brein bevindt, dicht bij de kruin van het hoofd.

Geleidelijk aan, terwijl je voortgaat naar de hogere, semi-evenwichtige, derde dimensie en de lagere subniveau's van de vierde dimensie, wordt je bewustzijn groter en stem je je af op diegenen die passen in jouw aanvaardbare domein van denken en zijn. Jouw acceptatie en liefde voor anderen hebben voorwaarden, want je persoonlijke behoeften en verlangens blijven het voornaamst. Echter, je hoeveelheid liefde en compassie wordt groter en omvat diegenen die goed passen in jouw beeld van de werkelijkheid.

Je begint te luisteren naar de kleine stem van je bewustzijn of je Zielzelf; echter, je volgt niet altijd zijn leiding. Sommige van je diepgewortelde gewoonten worden lasten en die ga je dan proberen te veranderen of los te laten. Daarmee begint de strijd tussen het ego en het Hogere Zelf. Geleidelijk aan neemt het ego een tweede plaats in als de dienaar van de Ziel. Je persoonlijkheid begint geleidelijk aan te veranderen omdat je ego niet langer je emoties en begeerte-impulsen beheerst. Je gezichtspunt naar anderen verandert ook en je gaat situaties bekijken vanuit een hoger, breder oogpunt. Ascensie is geestverruimend, een proces van het overgaan van de ene staat van bewustzijn naar een andere. Je bewustzijn verruimt zich uiteindelijk tot de gehele mensheid, de Aarde, het zonnestelsel en de hogere universele wetten. Je focus is niet langer gericht op je kleine zelf. Het ultieme doel is een galactisch Wezen worden en uiteindelijk een universeel bewustzijn krijgen.

Wanneer je sommige van de frequentiepatronen van de hogere vierde dimensie en de trillingspatronen van de lagere vijfde dimensie bereikt en vasthoudt, vangt er een Zielsversmelting aan van het facet van je Hogere Zelf dat in je Zielster resideert. Het Hogere Zielzelf stuurt geleidelijk aan de Essentie omlaag van een deel van je Hogere Zelf naar je Heilige Hartcentrum. Deze actie zal op zijn beurt de Drievoudige Vlam (Goddelijke Liefde, Goddelijke Wijsheid, Goddelijke Wil/Macht) ontsteken in je Zonnekrachtcentrum, die het hart, de thymus en de keel omvat. Wanneer dit proces is voltooid, heb je de eigenschappen, kwaliteiten en deugden van dat deel van je Zielzelf geÔntegreerd. Daarna zal het volgende hogere niveau van je etherische Hogere Zelf afdalen en zijn plaats innemen in je Zielster en ZIJN beurt afwachten om met je te versmelten. Dit proces zal zich blijven herhalen wanneer je versmelt met steeds grotere facetten van je Goddelijke Zelf.

Hoe vroeger je in het leven begint te luisteren naar de wenken van je Ziel en je Hogere Zelf, des te makkelijker het is om het ego en het persoonlijke zelf onder controle te brengen. Je Zielzelf, dat een ingeboren gevoel heeft voor goed en kwaad, zal steeds sterker worden wanneer je er acht op slaat. Of het zal geleidelijk aan verstillen als je dat niet doet. Wanneer de kracht van de Ziel groter wordt, neemt de gevoeligheid toe, en worden je gedachten, verlangens en handelingen verfijnder en liefdevoller. Het Licht van het intellect, het Licht van het verstand, brengt wijsheid en begrip, want het voorziet de mentale aard met het voedsel waarmee je in staat bent om de wereld van de vorm te begrijpen en meester te worden.

Weet dat vergeving betekent het loslaten of oplossen van onevenwichtige frequentiepatronen die je hebt gecreŽerd tussen jezelf en anderen terwijl je ernaar streeft terug te keren naar het centrum. Vergeving betekent jezelf bevrijden van negatieve emoties opdat je de Adamanten Deeltjes van Goddelijk Licht kunt blijven ontvangen. Onthoud, de zuivere Essentie van de Schepper die je naar je Heilige Hart toe brengt, moet worden ontstoken / geactiveerd via de frequenties van onvoorwaardelijke liefde.

Het tweeduizendjarige Vissentijdperk werd geregeerd door de emotionele aard en de astrale niveau's van de vierde dimensie. De volgende tweeduizend jaar, het tijdperk van Aquarius, zal zich richten op de wetenschap van spiritualiteit en de mentale aard wanneer de mensheid zich geleidelijk aan beweegt naar en vertrouwd raakt met de hoogste niveau's van de vierde dimensie en de lagere en middenfrequenties van de vijfde dimensie. Met jullie, het Sterrenzaad, die de weg wijzen, zal de mensheid geleidelijk aan aanpassen aan een nieuw, groter Zelfbewustzijn dat de algemeen aanvaarde norm zal worden. Een aspirant op het pad moet de subniveau's van het astrale vlak doorkruisen en de controle krijgen over het emotionele / astrale lichaam en de lagere aard, en daarmee de drie lagere chakra's in balans brengen en beginnen met de activatie van het Heilige Vuur van de Kundalini dat is opgeslagen in de Wortelchakra.

In de toekomst zal het ook normaal zijn om in de aura van een meester te leven, een befaamd Wezen van Licht of, in bijzondere gevallen, een aartsengel. Jullie, de aspiranten op het Pad, bouwen een brug tussen de materiŽle wereld en de wereld van de Geest. Jullie moeten ijverig zijn in jullie zoektocht naar de waarheid, en jullie moeten een intens verlangen en een grote bereidheid hebben om te dienen om je te kunnen voegen bij de meesters. Jullie zijn nu bezig jezelf aan te passen aan de hogere frequenties van de elektromagnetische Lichtstromen. Het Zielzelf moedigt jullie aan je bewust te worden van de universele wetten opdat jullie je Godgegeven creatieve vermogens ten volle kunnen benutten. Alle facetten van de schepping beginnen binnenin, en elk concept of abstract idee dat geboren moet worden, moet een incubatiestadium doormaken voordat het een realiteit kan worden in de wereld van de vorm.

Jullie moeten de persoonlijke macht terugnemen die jullie aan anderen hebben gegeven. Ook het bewust loslaten van de energie die anderen in je auraveld hebben geplaatst of aan je Zonnevlecht hebben gehecht, is een primaire fase in het proces van het terugkeren naar evenwicht en harmonie, dat is vereist om wederom een meester van het Zelf te worden.Het pad naar hoger bewustzijn zal uiteindelijk leiden tot het direct ervaren van je Goddelijke Zelf / IK BEN Aanwezigheid en de pracht en schoonheid van de Schepper in ťťn van ZIJN vele vormen.

Wij willen jullie ter overdenking nog enkele gedachten aanreiken totdat wij weer samenkomen.

* DE LICHTFREQUENTIES VAN KENNIS WORDEN HET LICHT DER WIJSHEID. KENNIS = HET LICHT VAN DE PERSOONLIJKHEID * WIJSHEID = HET LICHT VAN DE ZIEL * INTUŌTIE = HET LICHT VAN HET HART.

* Je kunt de BRON van alles ontkennen, maar onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper zullen jou nooit ontkennen.

* Onthoud, denken dat iets waar is, maakt niet dat het zo is.

* Eenzaamheid is een illusie. Keer je naar binnen en je zult de liefdevolle kameraadschap vinden die je zoekt .

* Het is van essentieel belang dat je onder de beschermende hoede blijft van een goudwitte bol van Goddelijk Licht, waar je zeker bent van veiligheid, inspiratie en leiding.

* Je kenmerkt je ademhaling met de energie van je intenties. Je Heilige Ademhaling en intenties geven voeding aan je visies.

* De menselijke Geest kan niet worden verslagen, want het bestaat uit ďGoddelijk LichtĒ en is daarom onvernietigbaar.

* Je moet je eigen Lichtcentrum bouwen om je Zonneschap op te eisen.
De Triade van Zonneschap: DE SCHITTERING VAN JE GODDELIJKE DIAMANTEN CELKERN, PLUS HET LICHT VAN JE ZIEL EN DE GLOED VAN JE HEILIGE HART, CREňREN DE STRALING VAN JE AURAVELD VAN LICHT.

Wij benadrukken nogmaals, er is een dringende behoefte aan getrainde, toegewijde WERELDDIENAREN. Inwijding is nu een groepsgebeurtenis Ė niet meer iets om individueel te bereiken. Als je naar Zelfmeesterschap streeft, moet je bereid zijn om degenen op het pad achter jou te helpen, zodat wanneer jij wordt verheven, de hele mensheid dat ook wordt. De Ziel heeft een natuurlijke neiging naar groepsbewustzijn. Het is jouw Ziel die hereniging zoekt, niet je persoonlijkheid.

Moedige vrienden, verzeker jezelf er goed van dat je primaire focus in je huidige fase van het leven overeenkomt met wat je wenst te ervaren in de komende jaren van enorme verruiming van bewustzijn en de wereldwijde veranderingen die nu in volle gang zijn. Wees elk moment oplettend en bewust opdat je focus puntgericht en helder wordt, want jullie creŽren jullie nieuwe wereld van morgen, gedachte voor gedachte. Wij zijn altijd bij jullie om jullie te leiden en te sturen.

IK BEN Aartsengel MichaŽl.

Lieve vrienden, ik dank jullie allen voor jullie liefdevolle gedachten en gebeden voor de oplossing van mijn keelprobleem en de vriendelijke verjaardagswensen. Op 15 december wordt het knobbeltje in mijn keel verwijderd met een laser. Het zal een poliklinische operatie zijn, en ik zal slechts een paar dagen wat ongemak hebben alvorens weer gezond en vrij van pijn te zijn. Ik zal enkele dagen doorbrengen met Letitia en Dan zodat zij mij veel TLC kunnen geven.

2010 is een fantastisch jaar geweest en het lijkt erop dat we het komende jaar nog grotere bewustzijnsverschuivingen gaan meemaken. Zelf met alle tumult zijn we bijzonde gezegend dat we dit grote drama mogen ervaren dat in ons en op het aardse vlak plaatsvindt. Blijf gecentreerd in je hart, geliefden, en samen zullen wij overwinnen. Ik stuur ieder van jullie mijn eeuwige liefde, engelenzegens en een dikke knuffel,
Ronna

© 2010 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 ē ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive ē Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2010 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com