Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael -

April 2009 * LM-04-2009

Het is tijd jullie Belofte te vervullen

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

Geliefde meesters, alles uit het verleden is opgeslagen in jullie geheugen, en een groot deel van je herinneringen wordt getransmuteerd of gezuiverd in jullie innerlijke Akasha Archieven. Die herinneringen aan pijn, lijden, mislukken en negativiteit dienen geen enkel doel meer. Alleen herinneringen die een weldaad zijn, en een goede 4D of hogere frequentie hebben, zullen bewaard blijven en opgeslagen worden op de 'harde schijf' van je Derde Oog. Alles in de toekomst is weldra een verzinsel van jullie verbeelding. Jullie moeten leren duidelijk te visualiseren of objectief binnenwaarts te kijken, en jullie moeten je zelf in het centrum van die gevisualiseerde scene zetten, terwijl jullie je inspannen de werkelijkheid van je toekomstvisies in de stoffelijke wereld te scheppen. Jullie moeten naar binnen keren, terwijl jullie leren je af te stemmen op het Stil Punt van je Ziel/Hartchakra. Daar heerst alleen vrede en daar is alles mogelijk. Jullie bron van liefde, macht en verhevenheid wacht op jullie binnen de stilte van zuivere intentie en de Adem van Oneindigheid. Door de oefening op de Adem van Oneindigheid trekken jullie de goddelijke energie van manifestatie aan, wat je Heilige Wiel van Schepping autoriseert en jullie verfijnde invloedsfeer groter maakt. Terwijl jullie de Ascensie zuil van Licht, die jullie om je heen hebben gecreëerd vullen met je versterkte resonantie, ervaren jullie de hoogst mogelijke expressies van zegen en vreugde, opdat alles en iedereen in je omgeving er wel bij vaart. De Scheppin breidt zich eeuwig uit, en jullie goddelijke invloed zal toenemen en uitbreiden wanneer jullie meer van de kenmerken en kwaliteiten van onze God Ouders absorberen en uitstralen.  

Jullie zullen buiten de normale werkelijkheid verblijven wanneer jullie spirituele verlichting bekomen, die een lichtheid in hart, geest en emoties teweeg brengt. Teneinde liefde te ontvangen en uit te zenden moeten jullie de beschermende filters die jullie over je Zonnevlecht hebben geplaatst, om zoals in het verleden, niet door anderen verwond te worden, verwijderen. Jullie moeten toestaan dat de Drievoudige Vlam opvlamt en jullie Hartchakra opent om liefde te ontvangen. Liefde is een krachtige, natuurlijke staat van zijn. Zuivere Liefde is een onvoorwaardelijke emotie die niet vervormd kan worden door restricties of daden. Liefde kent verschillende kwaliteiten en gevoelens, zoals de intense liefde tussen koppels, de tedere, beschermende liefde van een ouder, en de liefde vol vertrouwen van een kind. Liefde is de taal van Spirit en het is de enige manier om met onze Vader/Moeder God te communiceren. De Liefde van de Schepper en onze Vader/Moeder God is allesomvattend, onvoorwaardelijk en oneindig. Pijn en lijden zijn het gevolg van de ontkenning va de liefde die jullie zijn. Liefde maakt groot, angst maakt klein. Wanneer jullie stevig in je Hartchakra gecentreerd zijn, zullen jullie alle ergste dissonanten te boven komen. Wanneer jullie in je eigen waarheid leven, zullen jullie zelfvertrouwen hebben, en zullen jullie er naar streven altijd opbouwend te spreken. Zodra jullie de vervormingen die je met de hogere rijken verbind, zuiveren, zal telepathische communicatie normaal zijn. (letterlijk vertaald) Zodra jullie je los maken van alle vervormingen, en verbinding krijgt met de hogere rijken, zal telepathische communicatie normaal zijn. (vanuit het hart vertaald…)  

De Oppermachtige Schepper neemt nu actief deel aan het grote plan van de Schepping. Wij allemaal, en jullie allemaal, hebben altijd de liefdevolle aandacht van de Vader/Moeder God van dit Universum, evenals van alle grote Lichtwezens en alle Engelenscharen. Het maakt niet uit hoe we jullie proberen uit te leggen wat er zich dit keer in dit Universum zal voordoen, jullie kunnen de omvang en de glorie van wat er op jullie Aarde, in het zonnestelsel, de Galaxie en het Universum plaatsvindt, toch niet bevatten. De stromen sprankelend, regenboogkleurig Licht, die we Adamantine Partikels noemen, doordringen langzamerhand de uiterste grenzen van de manifeste Schepping en laten daar hun invloed gelden. Er moet echter een ontvanger of transformator zijn die deze energie met zich verbindt, er van doordrongen wordt en het van binnen naar buiten ombuigt. Jullie, geliefde Lichtdragers, zijn enkele van die ontvangers, jullie maken integraal deel uit van de Inademing/Integratie van de zuivere Essentie van de Schepping. Via de Co-creator Goden en de stralende zonnen van dit Universum, zal de Oppermachtige Schepper de vervolmaakte essentie van de mensheid en de Aarde inademen, terwijl HET tevens HET bewustzijn uitbreidt om de schoonheid van alle manifeste creatie, van de grootste tot de kleinste, te integreren. En zodra dat proces is voltooid begint het opnieuw. Schepper/Godbewustzijn is alsmaar uitbreidend, eeuwig evoluerend zonder eind.  

We ontvingen deze vraag: “Waar gaat het met de wereldreligies heen in de toekomst, aangezien ze al duizenden jaren met elkaar vechten?”  

Alle religies omvatten enkele geïnspireerde waarheden, naast de dogmatische regels, richtlijnen en voorwaarden die door degenen die toen aan de macht waren vaak zijn aangepast en herschreven. In het verleden, en in grote mate ook in het heden, werd de meerderheid der mensen op Aarde beheerst door religieuze leiders die constant met hel en verdoemenis dreigden als je hun leringen niet volgde. Maar al te vaak beweert hun doctrine dat hun weg de enige weg is naar verlossing en dat jullie alleen via hen vergeving kunnen ontvangen en gered kunnen worden… Ze deden hun best om jullie als kuddedieren te houden, waarbij jullie gedwee de leiders volgen zonder vragen te stellen, omdat jullie je veilig en geborgen wilden voelen, en om geen dramatische levensveranderende beslissingen te hoeven nemen. Er zijn talloze veldslagen en oorlogen gevoerd, waarbij levens en eigendommen massaal werden vernietigd, in de naam van god. Wij zeggen jullie pertinent dat dit NIET Gods wil is, maar de wil van hen die zich een egowens permitteerden op macht, haat, inhaligheid en domheid om hun Godbewustzijn en gevoel van rechtvaardigheid te overweldigen. In het verleden werden gevoelens van spiritualiteit onderdrukt, en de kennis van spiritualiteit werd door de massa's ontkend. Wij hebben er, de afgelopen jaren, naar gestreefd jullie te verlichten en te informeren over de spirituele wetten die geïntegreerd moeten worden om terug te keren tot verantwoordelijke spirituele volwassenheid. Georganiseerde religie, en we bedoelen alle geloven, moeten hun leringen aanpassen en in beginsel de onveranderlijke waarheid van de Universele Wetten integreren, waardoor de Liefde/Licht van de Oppermachtige Schepper het hart en de geest van de leiders en al hun volgelingen doordringt en VerLicht. Wanneer ze dat niet doen, zal hun invloed tanen en tevergeefs zijn. Hun volgelingen zullen hun heil en inspiratie dan elders zoeken.  

Geliefden, er zijn vele wegen die naar VerLichting leiden. Ware spiritualiteit vergt geen speciale rituelen of rigide overtuigingen, het is een manier om je hoogste waarheid te leven met een volkomen toewijding vanuit je hart. Er is één onveranderlijke waarheid waar jullie je aan mogen vastklampen: 'Doe niemand kwaad, ook je zelf niet!' Jullie dienen een vermenging aan te gaan van je hoogste intellectuele, emotionele en spirituele waarheden om je te leiden op het Pad ver VerLichting. Handhaaf je vertrouwen wanneer je dieper ingaat op het onbekende, en tracht de visioenen/dromen die jullie geschonken worden op je reizen naar de hogere rijken van bestaan te verwerkelijken. Wanneer jullie de hoogst morele keuzes maken, wordt je bezield met de extase van oneindige Goddelijke Liefde die in je Hartchakra ligt opgeslagen. Wanneer jullie streven om je wil af te stemmen op de wil van onze Vader/Moeder God, worden jullie uiteindelijk volwassen partners, medescheppers van de meervoudige tijd/ruimte werelden van bestaan.  

Ons is ook gevraagd iets te zeggen over de watervoorraden, de weerspatronen en de veranderingen op Aarde, maar ook over wat er kan gebeuren in 2012. Zal de Aarde zichzelf vernietigen?  

Welnu, dit zijn waarlijk tijden van grote uitdagingen voor de mensheid, aangezien de elementen der natuur moeite doen om de Aarde van binnen en van buiten weer in balans en harmonie te brengen. De Aarde leeft, maar voelt zich niet goed, want dit grote gevoelige wezen heeft eonen lang te lijden gehad van de gevolgen van de onharmonieuze patronen en handelingen van de mensheid. Jullie gastplaneet ervaart ook het versnelde proces van het loslaten/afschudden van de ketenen van haar 3D/4D gevangenis. De aloude labyrinten en Leylijnen die diep binnen en om de Aarde cirkelen worden weer eens doordrongen van het helende elixer van Licht, en de lange winterslaap van de gevoelige kristallijnen structuren diep in de Aarde roeren zich en ontwaken eens te meer.  

Wij hebben jullie vaker verteld meer zuiveringen van de Aarde te verwachten; de rampzalige gebeurtenissen zullen zeker in versnelling raken omdat de hogere frequenties van Licht de Aarde en de mensheid doordringen. Ja, er zal droogte zijn en er zal overstroming zijn… en sommige kuststreken zullen onbewoonbaar worden. Dit was al voorzegd, en het was niet bedoeld om angst te kweken. We zeggen het nog maar eens, als jullie rampen nodig hebben om te beseffen dat het tijd is bewuste beheerders te worden van de schatten van de Aarde, dan is dat zo. Een Zelf-Meester echter kiest voor Ease & Grace, en maakt, met gebruik van de Vrije Wil, de nodige levensveranderingen om zeker te zijn van overvloed. Het is daarom belangrijker dan ooit dat jullie opkomen voor natuurbehoud, en dat jullie begrijpen dat er evenwicht moet zijn in vraag en aanbod. En weer benadrukken wij dat wanneer jullie in harmonie zijn met de Universele Wetten, waartoe ook de Natuurwetten horen, jullie nimmer iets zullen ontberen. Net zoals wij jullie gevraagd hebben naar binnen te keren en je weer te verbinden met je LichaamsElementaal, zo vragen wij jullie je af te stemmen op de krachten der natuur, en je Licht/Liefde uit te stralen naar het hart van de Aarde om jullie gastplaneet te helpen in haar transformatieproces. Versterk, om zeker te zijn van Ascensie, geliefden, je Ascensie Zuil van Licht, die jullie verbindt met je persoonlijke Piramide van Macht in de vijfde dimensie en de Celestijnse Steden van Licht. Visualiseer een bol van gouden Schepper Licht om je heen, en span je in om het zo lang en breed mogelijk te maken met de Oneindigheid Adem, en zie hoe het gevuld wordt met het magische elixer dat bekend is als Adamantine Partikels. Jullie zullen dan geautoriseerd en beschermd worden, en dit is ook de beste manier om je omgeving te helpen en de last te helpen verlichten die Moeder Aarde tracht te transmuteren.  

De dramatische veranderingen die de Aarde en de mensheid nu ervaren zullen de komende jaren op een of andere manier doorgaan, maar de meest dramatische veranderingen zullen in de harten der mensen plaatsvinden. Er zullen meer zielen besluiten de Aarde te verlaten om hun reis naar het Licht in een harmonieuzer omgeving voort te zetten. Dat is de Goddelijke dispensatie voor zielen die nog in de vroege stadia van geïndividualiseerde zielsexpressie verkeren. Degenen onder jullie die streven naar ZelfMeesterschap, en zich inspannen om het maximum aan SchepperLicht te integreren, zouden de geboorte van een grootse nieuwe wereld van overvloed moeten visualiseren waarin jullie in harmonie met de natuur en met elkaar leven.  

Vertrouw er op dat de Aarde zich zelf niet zal vernietigen. Ze zal zich rekken & strekken terwijl ze veel van de druk, die in de loop van vele eonen is opgevoerd, loslaat, om op de juiste tijd een nieuwe positie te verwerven in dit zonnestelsel, waarmee ze weerkeert naar de oorspronkelijke, weelderige pracht van haar geboorte toen ze de tuin van Eden werd genoemd… Het is waar dat, in de verre toekomst, de 3D/4D Aarde er uit zal zien als een kale onvruchtbare planeet, net als die andere planeten in jullie zonnestelsel. Echter, in de vijfde dimensie zal ze wemelen van leven, en zo mooi dat het je verbeelding te boven gaat.  

Wanneer de druk en de omvang van het SchepperLicht toeneemt, zullen steeds meer gevoelige wezens de gevolgen ervan voelen. De grote drama's die nu globaal worden opgevoerd, zijn alle het gevolg van de focus van de mensheid op de uiterlijke wereld, in plaats van op het innerlijke proces van herverbinding met Spirit! Het verwerven van extreme rijkdom en materiële goederen brengt geen vrede, geluk of tevredenheid. Streef naar harmonie en eenheid binnen je SpiritZelf, en alles wat nodig is om in vrede en comfort te leven zal volgen. De verrijzenis van de mensheid was een lange evolutionaire strijd om een evenwichtige staat van zijn te verkrijgen, teneinde Spirit in te laten dalen en in je Hartchakra te integreren. Verrijzenis en VerLichting omvatten de wederkeer naar jullie originele luister door het belichamen van de volle maat aan Goddelijk Licht en de door God geschonken eigenschappen. Besef, zoals het al geaccentueerd hebben, dat evolutie een doel heeft en niet accidenteel is.  

Geliefden, het is NU tijd om de belofte in te lossen die jullie maakten vóór deze incarnatie. Jullie kregen een Heilige Opdracht, en jullie beloofden dat als het zover was, jullie je zouden voorbereiden de voertuigen te zijn voor de gezuiverde/verfijnde, delicate Stralen van zuiver SchepperLicht. Jawel, wij zeggen tot een ieder van jullie dat jullie goed gekozen zijn, anders zouden jullie niet verlangen en streven naar het verkrijgen van iets voorbij de stoffelijke wereld. Hoewel de chaos en duisternis op Aarde lijken toe te nemen, verzekeren wij jullie dat ook dit voorbij zal gaan. Net zoals in jullie persoonlijke leven, komen alle onharmonieuze frequenties aan de oppervlakte, opdat de straling van Schepper Licht kan transformeren en zuiveren wat niet is afgestemd op het nieuwe Hemelse Zielenlied van de Aarde en de ascenderende mensheid. Jullie ervaren allemaal de dageraad van een wonderlijke nieuwe werkelijkheid, en daarom moedigen wij jullie aan om vastberaden en standvastig te zijn in je toekomstvisies. Wij verheugen ons in jullie, en wees er zeker van dat jullie “Lichtheid” een dramatische impact heeft op de schaduwlanden. Wij omringen jullie met een gouden bol van SchepperLicht en ons vurige beschermingsschild. Er wordt onnoemelijk veel van jullie gehouden.  

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

© 2009 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com