Berichten
Home

Berichten
Dit Is Ons Moment!

door Patricia Diane Cota-Robles - 5 maart 2009

In het diepst van ons hart hebben we altijd geweten dat deze tijd zou komen. Wereldreligies en profetieën door de eeuwen heen hebben allemaal over deze “eindtijden” gesproken. Wat de mensheid nu ervaart is heel vaak beschreven in verscheidene oude geschriften als “de tijd van het geweeklaag en het tandengeknars.” Ondanks deze veelbetekenende beschrijving, hebben wij er allemaal voor gekozen om hier te zijn tijdens dit zuiveringsproces.

De vraag is, waarom zouden wij onszelf onderwerpen aan zoveel pijn en lijden? Waarom zouden wij ermee instemmen om een fysiek lichaam aan te nemen in de moeilijkste tijd in de evolutie van deze planeet? Welnu, het antwoord is duidelijk. Wij kozen ervoor om in deze tijd op Aarde te zijn omdat aan ons het grotere geheel is getoond.

In die openbaring zagen wij het eindresultaat van onze inspanningen in dit leven. Wij zagen hoe het leven op deze planeet eruit zal zien nadat de oude gedragspatronen van het gevallen bewustzijn van de Mensheid zijn gezuiverd en al onze menselijke miscreaties terug zijn getransmuteerd naar het Licht. Door die heilige kennis wisten we met heel ons Wezen dat wat we ook zouden moeten doorstaan in dit proces, het het dubbel en dwars waard zou zijn.

We kregen de Nieuwe Aarde te zien in al haar pracht. We zagen de mensheid leven met het volledige besef van de Eenheid van al het Leven. Op deze Nieuwe Aarde herkent en respecteert iedere ziel de Goddelijkheid in iedere andere ziel en in elk deeltje van het Leven. Mensen werken samen om effectieve oplossingen te vinden die het hoogste goed dienen van alle betrokkenen in elke situatie. Win-win-ervaringen komen voort uit elke inspanning. De Nieuwe Aarde overstijgt alle kwalen die nu op deze planeet heersen. Uitbundige vreugde, liefde, overvloed, gezondheid, geluk, vrede, wijsheid, verlichting, en alle andere aspecten van onze Vader-Moeder God zijn aan de orde van de dag op de Nieuwe Aarde.

Dit is echter niet de enige reden waarom we ons opofferden om een lichaam aan te nemen op Aarde in deze ongekende tijd. Door onze IK BEN Aanwezigheid waren we ons terdege bewust van de Universele Wetten die de evolutie regeren van de Zonen en Dochters van God. Wij wisten dat om iets gemanifesteerd te krijgen op het fysieke vlak, het moet worden aangeroepen of gevraagd door de keuze van de vrije wil van iemand die op het fysieke vlak leeft.

Met dit innerlijke weten begrepen we heel goed dat om de Aarde en al haar Leven te kunnen transformeren tot de oneindige perfectie van de Nieuwe Aarde, wij op het fysieke vlak moeten verblijven. Dit is wat wordt bedoeld met de woorden “God heeft een lichaam nodig.”

Hoe zeer onze Vader-Moeder God en de Hemelse Heerscharen ook willen helpen ons te bevrijden uit de afschuwwekkende situaties die we hebben gecreëerd, zij zullen onze vrije wil niet belemmeren. Maar zodra wij ons hoofd uitsteken boven de modderpoel van onze menselijke miscreaties en vragen om Goddelijke Interventie, gaan de sluisdeuren van de Hemel open als reactie op onze hartgrondige smeekbedes.

Om de menselijke miscreaties te transmuteren die wij opzettelijk of onbedoeld hebben gecreëerd gedurende onze Aardse levens, moeten wij, de Zonen en Dochters van God, het Licht van God aanroepen en dat Licht projecteren via de Goddelijkheid in ons hart naar wat het ook is dat wij proberen te transmuteren.

Onze Vader-Moeder God heeft ons de wonderen getoond die wij zouden kunnen verrichten door een lichaam op Aarde aan te nemen en ons te verenigen met andere Lichtwerkers. Ons werd getoond dat de vereende inspanningen van Lichtwerkers op Aarde en de Hemelse Heerscharen tezamen het vermogen hebben om Hemel en Aarde te bewegen. Samen kunnen wij de transmutatie van de tevoorschijn komende negativiteit enorm versnellen. Met dit inzicht begrepen wij ondubbelzinnig dat wij in staat zijn om de mensheid en al het Leven op deze planeet in een aantal maanden en niet in jaren door de tumultueuze eindtijden te helpen.

Met deze wetenschap was een ieder van ons bereid gehoor te geven aan de roep van het hart van onze IK BEN Aanwezigheid, en boden wij onzelfzuchtig aan om op Aarde te zijn. De Goddelijke Intentie van onze missie is te helpen de miscreaties van de Mensheid snel te transmuteren en het Licht van God aan te roepen om de patronen van perfectie te ontvouwen voor de Nieuwe Aarde op het fysieke vlak.

Wij zijn Eén met al het Leven. Dit betekent dat elk Levensdeeltje op Aarde onderling afhankelijk en onderling verbonden is. Wat één deel van het Leven beïnvloedt, beïnvloedt al het Leven. “Wanneer ik mezelf verhef, verheft al het Leven met mij.” Omdat we Eén zijn, kan ieder van ons dienen als een plaatsvervanger van iedere man, iedere vrouw en ieder kind op deze planeet. Wij zijn werkelijk de hoeders van onze broeder en zuster.

Altijd wanneer er veel onzelfzuchtige Goddelijke Liefde wordt getoond door de Zonen en Dochters van God, steunen onze Goddelijke Ouders onze inspanningen met extra hoeveelheden Licht. In dit geval werd een Kosmische Dispensatie verleend aan Hemelse Heerscharen en werd aan de Wezens van Licht in de Rijken der Verlichte Waarheid toestemming gegeven om door de sluier te komen om ons halverwege tegemoet te treden. Als gevolg van dit geschenk van Goddelijke Gratie krijgen wij nu meer hulp van Boven dan ooit tevoren is verleend aan de Kinderen van God in de ganse Schepping.

Wij bevinden ons temidden van de meest intensieve zuivering die de Mensheid ooit heeft meegemaakt. Deze gebeurtenis stuwt ons voorwaarts in het Licht, en mensen beginnen overal te ontwaken. Hun IK BEN Aanwezigheid neemt de leiding over hun gedachten, woorden, handelingen en gevoelens. Mensen beginnen zich massaal te herinneren wie zij zijn en waarom zij hier zijn.

Wanneer wij ontwaken herinneren wij ons ons doel en reden van bestaan. Dan brengt onze IK BEN Aanwezigheid informatie naar ons toe en wat we verder nodig hebben om ons deel van het zich ontvouwende Goddelijke Plan te vervullen. We luisteren naar de innerlijke wenken van ons hart, en we beseffen dat dit onze tijd is. We begrijpen dat deze tijd de culminatie is van alles waarop we ons hebben voorbereid, alles wat we beloofden te verwezenlijken voor onszelf en de Mensheid vóór deze incarnatie, alles wat we beloofden te doen om deze gezegende planeet en AL haar Leven te helpen naar de patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde.

Het is mijn ervaring geweest dat zelfs met dit innerlijk weten, ontwakende mensen vaak het woord 'Lichtwerker' horen met het idee dat deze term betrekking heeft op anderen. Zij denken dat een Lichtwerker een bijzonder iemand moet zijn, iemand die veel kundiger is dan zij in het aanroepen van het Licht van God uit naam van de Mensheid. Vaak weerhoudt dit misverstand mensen ervan de actie te ondernemen waartoe zij in staat zijn en voldoende in zichzelf te geloven om te doen waartoe hun hart hen aanmoedigt.

In deze veelbelovende tijd op Aarde is ieder persoon op de planeet in staat een Lichtwerker te zijn. WEET dat het geen toeval is dat je IK BEN Aanwezigheid deze informatie naar jouw bewustzijnsdomein heeft gebracht. Je leest deze woorden omdat JIJ een Lichtwerker bent! Neem deze informatie alsjeblieft op in je hart der harten, en vraag je IK BEN Aanwezigheid wat jouw aandeel is in dit enorm belangrijke facet van het zich ontvouwende Goddelijke Plan.

Wat Nu Hoog Nodig Is

De Hemelse Heerscharen hebben ons verzekerd dat de instorting van de wereldeconomie een noodzakelijk deel is van het zuiveringsproces van de Mensheid. Eeuwen lang werd ons monetaire systeem gebruikt om de mensen van de wereld te manipuleren, te overheersen en te misbruiken. Nu de archetypes voor God's Oneindige Overvloed en Eeuwige Vrede zijn verankerd op het fysieke vlak, wordt alles wat conflicteert met die patronen van perfectie naar de oppervlakte gebracht om te worden geheeld en getransmuteerd naar het Licht.

Er verkeren op Aarde mensen in posities die wanhopig proberen vast te houden aan het oude monetaire systeem, dat voor onze ogen in elkaar aan het storten is. Dit verouderde paradigma was gebaseerd op hebzucht, egoïsme, corruptie, en machtsmisbruik. Deze gedragspatronen kunnen en zullen op de Vijfdimensionale frequenties van de Nieuwe Aarde niet worden ondersteund. Te veel mensen zijn ontwaakt, en als gevolg van deze enorme verschuiving van bewustzijn heeft het Licht van God zich deze Aarde weer toegeëigend.

Gelukkig zijn er ook mensen in posities van macht die zich terdege bewust zijn van wat er gaande is. Deze verlichte zielen creëren gezamenlijk een nieuw monetair systeem. Dit systeem zal gestoeld zijn op integriteit, vrijgevigheid, eerlijkheid, compassie, en het hoogste goed van alle betrokkenen. Het zal verrijzen uit de as van ons verouderde monetaire systeem als een machtige Feniks.

Om de pijn en het lijden als gevolg van de instorting van het oude monetaire systeem zo snel mogelijk te overstijgen en te transmuteren, worden Lichtwerkers tot actie gemaand. Met onze vereende krachten zal dit zuiveringsproces veel sneller volbracht zijn dan ogenschijnlijk mogelijk lijkt. Veel experts denken dat het jaren zal duren om de pijnlijke gevolgen van de huidige zuivering van onze wereldeconomie te boven te komen. Maar de Hemelse Heerscharen hebben ons verzekerd dat de vereende inspanningen van de Lichtwerkers dit proces “in een oogwenk” kunnen volbrengen.

Geliefden, het volbrengen van dit grootse werk is nu hoogst nodig.

Zodra dit facet van het Goddelijke Plan is voltooid, zullen de patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde zich gemakkelijk ontvouwen via de harten en gedachten van de hele Mensheid. Hierdoor zal ons Goddelijke Geboorterecht worden hersteld. Dat Geboorterecht is de eeuwige stroom van God's Oneindige Overvloed en Eeuwige Vrede.

Een Goddelijk Plan is in gang gezet om deze enorm belangrijke missie te volbrengen. De Hemelse Heerscharen roepen Lichtwerkers overal ter wereld op om zowel fysiek als in bewustzijn samen te komen om dit plan te vervullen. Als je deze woorden leest openbaart je IK BEN Aanwezigheid aan je dat je een rol hebt te vervullen in dit zich ontvouwende Goddelijke Plan.

Luister naar je hart. Je IK BEN Aanwezigheid zal je onfeilbaar de weg wijzen. Jouw aandeel in het plan zal aan je worden geopenbaard. Je zult weten in je hart der harten hoe je het beste kunt bijdragen aan het Licht van de wereld in deze eindtijd. Als je gehoor geeft aan de roep van je hart, zul je God in Actie zijn, en je zult jouw deel van het plan vervullen door de naar boven komende negativiteit snel te transmuteren.

Het Goddelijke Plan

Om dit facet van het Goddelijke Plan te volbrengen laten onze Vader-Moeder God en de Wezens van Licht in de Rijken der Verlichte Waarheid een Klaroengeschal uitgaan naar alle Lichtwerkers op Aarde. Wij worden gevraagd samen te komen in het portaal van de meest krachtige Vijfdimensionale frequenties van heling en transmutatie op Aarde. Dit Portaal van Licht in Tucson, Arizona, is de locatie op de planeet waar de Vlam van Heling via de Macht van Oneindige Transmutatie wordt geprojecteerd vanuit het middelpunt van de Schepping naar het centrum van de Aarde. Vanuit het hart van Moeder Aarde ontvouwt dit Heilige Vuur zich via het Kristallijnen Rastersysteem om al het Leven te zegenen.

De Vlam van Heling via de Macht van Oneindige Transmutatie is een prachtige smaragdgroene vlam met een violette glans. Het is de machtigste frequentie van heling en transmutatie op Aarde, en het is het instrument door middel van welke de tevoorschijn komende miscreaties van de Mensheid in een enorm versneld tempo zullen worden getransmuteerd tot Licht.

De Hemelse Heerscharen vragen Lichtwerkers overal ter wereld om samen te komen in dit Portaal van Licht om onze hartvlammen te verenigen. Samen zullen we een geweldige transformator vormen waardoor het Licht van God zal stromen om de meest krachtige heling en transmutatie van de miscreaties van de Mensheid te volbrengen die zich ooit in de geschiedenis van de tijd heeft gemanifesteerd.

Het is cruciaal dat Lichtwerkers uit de hele wereld fysiek aanwezig zullen zijn om deze transformator te vormen. Alle Lichtwerkers die zijn voorbereid om op deze wonderbaarlijke manier dienstbaar te zijn namens de Mensheid en al het Leven op deze liefste Aarde, zullen weten wie zij zijn door de innerlijke oproepen van hun hart. Luister naar je hart en Vertrouw op je innerlijke leiding. Jouw Licht is heel hard nodig.

Naast degenen die worden geïnspireerd om fysiek aanwezig te zijn, zullen er Lichtwerkers zijn die in bewustzijn zullen meedoen op plaatsen van Licht overal ter wereld. Deze Lichtwerkers zullen het Licht dat via hun Hartvlammen stroomt, in het Portaal van Licht projecteren waar de Lichtwerkers zich fysiek hebben verzameld; op deze manier zullen onze vereende inspanningen duizend maal duizendvoudig toenemen.

Iedere Lichtwerker zal op zijn of haar juiste en perfecte plaats zijn. Niet één facet van dit Goddelijke Plan is belangrijker dan een ander. Wat belangrijk is, is dat wij reageren op wat het ook is waartoe onze IK BEN Aanwezigheid ons aanspoort om te doen. Wij moeten erop Vertrouwen en WETEN dat als wij worden geleid om fysiek aanwezig te zijn in het Portaal van Heling via de Macht van Oneindige Transmutatie, onze IK BEN Aanwezigheid en de Hemelse Heerscharen ons zullen helpen de weg te bereiden. Dit is waar, of we nu hulp nodig hebben met tijd, energie of geld om dit facet van onze Goddelijke Missie te vervullen.

Het instrument dat zal worden gebruikt voor deze samenkomst van Lichtwerkers is het 23e Jaarlijkse Wereldcongres over Verlichting. Deze manifestatie zal plaatsvinden van 15 tot 23 augustus 2009, tijdens de 22e verjaardag van de Harmonische Convergentie. Wij zullen bijeenkomen bij de prachtige Poews Ventana Canyon in Tucson, Arizona. Dit prachtige oord bevindt zich in het hart van het Portaal van Heling via de Macht van Oneindige Transmutatie. Alle informatie die je nodig hebt om deel te nemen aan deze unieke gelegenheid kun je vinden via deze link: http://eraofpeace.org/world-congress.php

- Vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

Op dit artikel rust copyright, maar je hebt mijn toestemming om het te verspreiden via elk medium zolang als de bronvermelding is bijgevoegd. © 2009 Patricia Diane Cota-Robles • Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets
Patricia Diane Cota-Robles
New Age Study of Humanity's Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

Website: http://eraofpeace.org                

FAX: 520-751-2981;
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity's Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.