Berichten
Home

Berichten
Blijf gefocust op het Licht

door Patricia Diane Cota-Robles

Gedurende deze veelbelovende tijd vragen de Wezens van Licht ons consequent om gefocust te blijven op het Licht. Zelfs bij tegenslag is het van groot belang dat we onze gedachten, woorden, gevoelens en handelingen gebruiken om datgene te versterken wat we in ons leven en in de uiterlijke wereld willen manifesteren. Als we de kracht van onze aandacht op onze angsten en de negativiteit focussen die naar de oppervlakte geduwd worden om geheeld en naar het Licht getransmuteerd te worden, zullen we juist die dingen die we op deze planeet proberen te elimineren versterken en in stand houden.

Weet dat je met elke gedachte, elk woord, gevoel en handeling je ofwel toevoegt aan het Licht van de wereld, of de schaduw. Wees je bewust van deze Waarheid en hou de focus van je aandacht elk moment in de gaten.

Om je te inspireren om door te gaan wil ik jullie wederom vertellen hoe de kritieke massa ons vermogen om ons leven te veranderen beÔnvloedt.

Kritieke Massa Bereiken

Er is een fenomeen dat er dikwijls de oorzaak van is dat de Mensheid zich gefrustreerd en machteloos voelt wanneer het er op aan komt ons leven te veranderen. Dat fenomeen is gekend als het bereiken van de kritieke massa, of in pop-cultuur jargon, het kantelpunt.

Wanneer we ontwaken, beginnen we de kracht van onze gedachten en gevoelens te begrijpen. We begrijpen hoe belangrijk het is om de focus van onze aandacht in de gaten houden en onze gedragspatronen te beheersen. Als resultaat van ons nieuw inzicht doen we een inspanning om positief te denken. We streven ernaar om onze gedachten en gevoelens te richten op datgene wat we in ons leven willen manifesteren i.p.v. op onze angsten en de dingen die we niet in ons leven willen. We visualiseren de Hemel op Aarde en we ademen leven in onze gedachtevormen met positieve affirmaties, meditaties, decreten, opgewekte vreugde en enthousiasme uit het hart.

Maar dikwijls, na wat een heldhaftige inspanning lijkt, blijven we vele van dezelfde oude problemen ervaren. Deze onfortuinlijke situatie is de oorzaak dat we mismoedig worden en het vertrouwen verliezen in het vermogen om ons leven te veranderen. Op dat punt hebben we het gevoel dat onze inspanningen nutteloos zijn. Dat is wanneer we besluiten op te geven en ophouden te proberen ons leven te verbeteren.

Wanneer we onze visies en hoop laten gaan, vallen we terug in onze oude negatieve gedachtepatronen. We blijven stilstaan bij onze angsten, problemen en uitdagingen i.p.v. onze doelen, hoop en dromen. Als gevolg van deze tragische terugval verergeren de dingen in ons leven en lijkt onze situatie zelfs hopelozer.

Eens we het fenomeen van kritieke massa bereiken begrijpen, zal het ons de kracht geven om door te zetten tot we onze doelen bereikt hebben. We zullen de moed hebben om op het Licht gefocust te blijven, zelfs in de aanwezigheid van schijnbare mislukking, wat ALTIJD een illusie is.

Alles bestaat uit energie, vibratie en bewustzijn. Wanneer we een minuscule fractie van de uitgebreide kwantumwetenschap onderzoeken, leren we dat wanneer iets een kritieke massa bereikt, er een NIET TE STUITEN VERSCHUIVING plaatsvindt. Wanneer bijvoorbeeld een elektron in vibratie toeneemt, stijgt de hele elektron, op het moment dat het een kritieke massa van de hogere vibratie bereikt, naar de nieuwe frequentie. Op het ogenblik dat de elektron de kritieke massa bereikt, kan niemand deze niet te stuiten verschuiving voorkomen.

Kritieke massa is heel complex en uniek voor elke situatie, maar het Hemelse Gezelschap heeft gezegd dat we ons, om het eenvoudig te houden, een kritieke massa als 51procent energie, vibratie en bewustzijn of eender wat waarover we spreken, kunnen voorstellen. Wanneer bijvoorbeeld 51 procent van een elektron op een hogere frequentie vibreert, worden de overige 49 procent onmiddellijk door de nieuwe vibratie opgeslorpt.

OK, dus hoe beÔnvloedt dit facet van de kwantumfysica ons vermogen om de leiding over ons eigen leven te nemen?

Wanneer we ernaar streven ons leven te verbeteren, zijn dezelfde wetten van de kwantumfysica van toepassing. Dit zijn Universele Wetten waaraan we ALLEN onderworpen zijn. Wanneer we een visie of gedachte versterken en er een kritieke massa van energie, vibratie en bewustzijn bereikt werd in overeenstemming met onze visie, kan niemand deze manifestatie tegenhouden. Het probleem is dat we gewoon nooit weten wanneer we dat moment van kritieke massa bereiken.

Dikwijls zijn er geen uiterlijke wereldse tekenen om aan te tonen dat we ons op de rand van de kritieke massa bevinden. In feite het lijkt het vaak alsof we ver verwijderd zijn van dat moment van transformatie. De reden hiervoor is dat onze IK BEN Aanwezigheid ons de gelegenheid geeft om de blokkades en de weerstand die naar de oppervlakte gekomen zijn om uitgezuiverd te worden, zichtbaar te transmuteren. Wanneer dit gebeurt, voelen we ons meestal een beetje overweldigd. We besluiten verkeerdelijk dat onze inspanningen falen en geven het gewoon op.

De Lichtwezens hebben gezegd dat we dikwijls een ademhaling verwijderd waren van het bereiken van een kritieke massa van ons doel. Omdat we dit niet beseften raakten we ontmoedigd en stopten we met het werken in de richting van onze levenstransformerende veranderingen. Bijgevolg werden onze hoop en dromen nooit vervuld.

Laat dit deze keer niet gebeuren. Dit is een jaar van nieuw begin en we hebben nooit zoveel hulp van Hier Boven gehad zoals we die in 2008 ontvangen.

Dus, in praktische termen betekent kritieke massa dat wanneer we er naar streven om voorspoed in ons leven te creŽren, onze gedachten, woorden, handelingen en gevoelens met een kritieke massa van voorspoedbewustzijn vibreren i.p.v. armoedebewustzijn, ons leven zal veranderen en we voorspoed zullen ervaren. Op het ogenblik dat een kritieke massa van onze energie op eigenwaarde en liefde is afgestemd zullen we positieve relaties in ons leven vergroten. Op het ogenblik dat een kritieke massa van onze energie afgestemd is op vrede, harmonie en evenwicht, zullen we deze Goddelijke Kwaliteiten tastbaar in ons leven ervaren.

De sleutel tot ons succes is dat we zelfs in de aanwezigheid van tegenslag moeten blijven standhouden. Het is van vitaal belang dat we begrijpen dat het Licht van God oneindig veel krachtiger is dan eender welke gefragmenteerde menselijke miscreatie die we zonder intentie gecreŽerd zouden kunnen hebben. Armoede heeft geen macht over Gods Overvloed. Ons Goddelijk Potentieel is oneindig krachtiger dan ziekte, mislukking, verstoorde relaties, haat, hebzucht, corruptie, oorlog of eender welke door de mens gecreŽerde ziektes die op het scherm van het Leven verschijnen.

Zolang we op het Licht gefocust blijven en onze energie enkel wijden aan de bekrachtiging van de positieve ervaringen die we in ons leven en in de wereld wensen te creŽren, zullen we onze visies en dromen sneller manifesteren dan we ons kunnen voortstellen.

Wat je ook doet, geef niet op!

Deze informatie wordt ons gegeven door de Wezens van het Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid gedurende dit kritieke moment op Aarde om ons eraan te helpen herinneren dat als we niet leuk vinden wat er in ons leven gebeurt, we de keuze hebben om er iets aan te doen. Dit geldt voor elk van ons persoonlijk en dit geldt ook voor ons allen collectievelijk als globale familie.

We hoeven niet in de verschillende Universele Wetten te geloven om op Aarde te bestaan, maar aangezien we er ALLEN aan onderworpen zijn, is het gewoon gezond verstand om ze te aanvaarden. We hoeven niet te geloven dat elke gedachte, woord, handeling en elk gevoel dat we hebben erop uitgaat en de wereld beÔnvloedt en dan naar ons terugkeert om ons persoonlijk leven te beÔnvloeden, maar dit gebeurt wetenschappelijk, tot op de letter, ondanks eender welk ongeloof dat we mogen hebben.

Het is belangrijk dat we de dingen weer in perspectief brengen en de verantwoordelijkheid accepteren om ons leven om te keren. Wanneer we ons met intentie focussen op het transformeren van ons leven en de Hemel op Aarde medescheppen, zullen onze inspanningen versterkt worden door het ondoorgrondelijke Licht van onze IK BEN Aanwezigheid. Dan, wanneer we de hulp van het gehele Hemelse Gezelschap aanroepen om namens ons tussenbeide te komen, is ons succes verzekerd.

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm

Dit artikel valt onder de auteurswet, maar je hebt mijn toestemming het via eender welk medium te gebruiken zolang de juiste naam van de bron wordt vermeld.

©2008 Patricia Diane Cota-Robles


Het originele engelstalige artikel is te vinden op Era of Peace

Patricia Diane Cota-Robles
New Age Study of Humanity's Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

Website: http://eraofpeace.org††††† †††††††

FAX: 520-751-2981;
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity's Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717