Maandelijkse Berichten
Home
Berichten


Aardbevingen; Waarom Aarde schudt

Aartsengel Metatron via James Tyberonn

Gegroet Geliefden!†
Ik ben Metatron, Heer van het Licht, en ik verwelkom jullie in dit Nu-moment terwijl ik ieder van jullie omring met hemels licht..

Hoe vanuit het platte vlak 3D wordt geboren. (klik voor een volledige uitleg over Metatron's kubus)

In de afgelopen tijd is er op jullie planeet sprake geweest van een lange reeks aardbevingen. In Nieuw-Zeeland gingen veel mensenlevens verloren. †Wij begrijpen het diepe trauma en het verdriet van Nieuw-Zeeland, net als de diepe pijn en ellende die gepaard gaan met elk van dit soort catastrofale gebeurtenissen zoals in Chili, en HaÔti, om nog maar te zwijgen van de tsunami in IndonesiŽ. Het is voor velen uiterst moeilijk om in deze tijden van verschuivingen mens te zijn op Aarde en wij vragen jullie allemaal te bidden voor hen die in deze tijden te maken hebben met hartverscheurende verliezen. Wij van de Engelenschare zijn bij jullie.

Ofschoon er in de streek van Christchurch in Nieuw-Zeeland veel tragische verliezen zijn geleden, levens verloren gingen en vele gebouwen onherstelbaar werden verwoest, zijn dit soort aardbevingen niet bedoeld als een soort kram, of een of andere straf, het is waarlijk niets negatiefs. Meesters, wij zeggen jullie dat wat er nu plaatsvindt, moet gebeuren. Het is een noodzakelijke uitlijning.

De kubus van Metatron, de geometrische (frequentiŽle) basis voor het leven hier op Aarde. (zie de animatie)

In Nieuw-Zeeland zullen zich de komende maanden nog meer naschokken voordoen, sommige met een grote kracht op de schaal van Richter, maar naschokken brengen niet dergelijke vernietiging teweeg die na de allereerste schok ontstond. Het is de Aarde die opschuift en overgaat naar een nieuwe energie. Geliefden, wij voelen jullie pijn bij deze verliezen en wij eren jullie voor het feit dat jullie de energie der verandering zelfs in deze barre tijden weten vast te houden. Wij begrijpen oprecht het verdriet van de rijken der dualiteit. Wij omringen jullie met liefde in deze tijden van overgang. Begrijp echter dat alles gebeurt door keuze en dat de Mensheid de moedige en heilige keuze heeft gemaakt om te ascenderen.

We willen jullie ook vertellen dat dit soort gebeurtenissen, hoewel ze uitermate moeilijk zijn, mensen samenbrengen en echt het allerbeste in de Mensheid naar boven brengt, door naar elkaar toe te trekken en elkander te helpen.

Sta ons dus toe jullie bij te praten over wat er vanuit het lineaire als dimensionale perspectief gaande is. We hebben het over het feit dat de Aarde schudt.

De Aarde vanuit lineair-dimensionaal perspectief

Deze aardbevingen gebeuren voor het overgrote deel in gebieden die liggen op zogenaamde tektonische breuklijnen, maar ook op kruispunten van het grote raster van de nieuwe Aarde en dit is het geval met Nieuw-Zeeland en Christchurch.† Op dezelfde dag deden zich overal ter wereld vele aardbevingen voor: †in Colombia, Angola, Egypte, IJsland en ChiliÖen allemaal lagen ze op de schaal van Richter ongeveer in dezelfde ordegrootte: 4,0 Ė 5,3.

Geen van deze bevingen veroorzaakten verlies van levens, maar de talrijke plaatsen waar de bevingen en trillingen voelbaar waren vormen het bewijs dat de planetaire verschuiving nu plaatsvindt en in feite ook nog eens aan het versnellen is. Wij zeggen jullie dat op plaatsen die al eeuwenlang, misschien wel duizenden jaren achtereen geen bevingen hebben meegemaakt, de Aarde spoedig ook zal gaan schudden en te denken valt aan gebieden in de beide Amerika's, Afrika, AziŽ, Europa, de Britse Eilanden en AustraliŽ.

De meesten onder jullie zijn zich er goed van bewust dat jullie planeet op dit moment vele veranderingen ondergaat en wij wensen nogmaals een belangrijk gegeven te onderstrepen en dus zeggen wij jullie nogmaals dat deze metastasen niet alleen zeer toepasselijk zijn, maar ook heel noodzakelijke middelen zijn waardoor Aarde en de Mensheid in staat worden gesteld al het oude los te laten en op te schuiven naar nieuwe energie.

Dus zeggen wij jullie nogmaals dat deze metastasen niet alleen zeer toepasselijk zijn, maar ook heel noodzakelijke middelen zijn waardoor Aarde en de Mensheid in staat worden gesteld al het oude los te laten en op te schuiven naar nieuwe energie.

Deze 'aarde-bevingen' werden ontworpen om, net als alle andere niet goed begrepen dynamische processen op Aarde, de vibraties van deze planeet schoon te maken, te verhelderen en op te schudden. Wij vragen jullie daarom te trachten in te zien dat de optredende toegenomen activiteit van aardschokken, tsunami's, opwarming en superstormen niet gevreesd hoeven te worden, noch getracht moet worden deze te voorkomen. Dat is allerminst de bedoeling. Deze gebeurtenissen zijn zeer wel noodzakelijk voor de evolutie Ėeen evolutie die jullie†Planetaire Ascensie†noemen.

De schoonmaak door de bevingen en zo hebben gevolgen voor de energetische bewustzijnsvelden van de levende Aarde, waarbij alles dat ermee verband houdt wordt losgelaten, opnieuw gecodeerd en in lijn gebracht.†Op die manier kan er een nieuw bewustzijn, een Nieuwe Aarde ontluiken.

En toch houden vrees en angst aan en dat is heel natuurlijk en voorwaar begrijpelijk. Zelfs degenen onder jullie die vertoeven in de zogenaamde veilige gebieden die (nog) niet direct van de opschudding te lijden hebben, worden zich toch ergens bewust†† van de wereldomvattende cataclysmen uit voorgaande tijden waarbij Atlantis, LemuriŽ en andere gebieden door het water werden verzwolgen. Vier keer, Geliefden, reeds vier keer eerder werd het menselijk bestaan op deze planeet† volledig weggevaagd. .

Dus wij begrijpen maar al te goed jullie vrees dat de aardbevingen, de planetaire opwarming, de vulkaanuitbarstingen, de stormen en de mogelijkheid van een verschuiving van de magnetische polen opnieuw zullen zorgen voor een volledig nieuwe herinrichting, een wereldomvattende catastrofe die al het leven zoals wij dat kennen zal vernietigen.

De resetting zal in ieder geval plaatsgrijpen, maar wij zeggen er direct bij dat het dit keer een geleidelijke verschuiving betreft die qua hevigheid min of meer afhangt van de massale reactie van de mensheid.

2012

In weerwil van de dramatische hysterie van jullie nieuwsmedia en filmmakers zal in het jaar 2012 geen Wereldomvattende Vernietiging plaatsvinden. Voordat de Harmonische Convergentie van 34 jaar geleden optrad, zou dat nog het geval geweest zijn, maar jullie verandereden dat. Kryon, de Magnetische Meester heeft† jullie meer dan tien jaar geleden al verteld over de† verandering die door de Harmonische Convergentie werd bewerkstelligd en over de manier waarop de Mensheid te maken kreeg met het Licht en zo vastlegde dat de Ascensie zou plaatsvinden.

En dus, Geliefden, vertellen zij jullie dat de angsten voor een axiale verplaatsing en magnetische poolverschuiving waaraan in de media en bioscopen zo overdreven veel aandacht werd geschonken, niet zullen gebeuren. Dergelijke angsten kunnen zich wreken. De planetaire as zal niet op de zo gevreesde rampzalige manier verplaatsen, er zal ook geen vernietigende meteoor op de Aarde botsen en ook de magnetische polen zullen in 2012 niet van plaats veranderen.

En dus zeggen wij opnieuw dat het in feite aan de dadendrang en keuzevrijheid van de Mensheid ligt waardoor is bepaald dat er GEEN wereldomvattende cataclysme zal plaatsgrijpen, GEEN massale vernietiging in een wereldomvattende arena.† Eerder zal sprake zijn van een schoonmaak op kleinere, plaatselijke schaal en de Mensheid zal NU daadwerkelijk wel doorgaan naar het volgende niveau.

Bega echter geen vergissing, Geliefden, de veranderingen die dit opschoningsproces mogelijk maken zullen en moeten doorgang vinden en als de massa goed op de hoogte zou zijn en open zou staan voor het inzicht dat het hier om een Hoger Doel gaat, dan zouden deze noodzakelijke veranderingen veel makkelijker en zelfs veel eerder doorgang kunnen vinden.

De planeet redden..??

En toch zijn er velen onder jullie die vinden dat ze op hun manier de 'planeet moeten redden'. Velen onder jullie begrijpen niet dat de veranderingen van het allerhoogste belang en dringend noodzakelijk zijn en dat de planeet niet in het minst zit te wachten op een of andere menselijke reddingsoperatie.

Zo, en hoe gaat dat dan in zijn werk? †Het zou meer in overeenstemming zijn wanneer de uitlijning met de bewuste Aarde optimaal en synchronischer zou verlopen. Het ware goed wanneer jullie zouden beginnen met een realistische en functionele dialoog van wederzijds begrip tussen Aarde en de Mensheid. Diegenen onder jullie die vele levens als Aardebewaarders hebben doorgebracht, de inheemsen, de DruÔden, de Atla-Ra zijn NU hier om specifiek de energie van deze dialogen vast te houden en zij manifesteren zich in toenemende mate. Dat is waarom jullie worden aangetrokken tot krachtplaatsen, tot vortexen, portalen en† scheppingsplaatsen om zodoende de Zonneschijf opnieuw te coderen.

De moeilijkheid met vele anderen die van goede wil zijn, is dat zij niet juist zijn afgestemd om het ware paradigma van de aard van de werkelijkheid te kunnen accepteren. En dus weet de grote massa niet wat te doen, hoewel ze van harte wensen mee te helpen.†Zij geloven dat het voorkomen van de verandering of door die naar ergens anders te verleggen, goed is, onder het mom van : beter ergens anders dan hier. Begrijpen jullie dat? Niet iedereen die graag wil meehelpen ziet het Hogere Doel van deze gebeurtenissen die jullie aanduiden met superstromen, vulkanische uitbarstingen, aardbevingen en tsunami's.

Het reageren vanuit Angst..

De meesten zullen dus met angst op dergelijke evenementen reageren en zouden zullen dat ze verlost zouden worden van deze spanningen. Maar het voorkomen van deze vrees is niet hetzelfde als het doorgronden ervan en daarom transmuteert de massa van de mensheid deze angstgevoelens en herschept daarmee die ervaringen steeds weer opnieuw.†Het oplossen of tegenhouden van dit soort veranderingsprocessen werkt niet noodzakelijkerwijs in het voordeel de Aarde of de Mensheid.

De moeilijkheid met die mensen die willen meehelpen is dat ze ervan overtuigd zijn dat ze het beter weten en geloven dat ze veel nuchterder zijn.†Ze gaan echter voorbij aan het goddelijke, ze vergeten de integriteit van die benoemde geest, ze verloochenen het metafysisch aspect.†Ze begrijpen of zien de perfectie niet van datgene wat plaatsvindt omdat het voor hen veel te moeilijk is de volmaaktheid in alles te ontdekken, te beseffen dat alles goed is, dat alles in essentie niet beter kan zijn dan het is. Ze smeren de krakende wielen niet, maar proberen te voorkomen dat de raderen blijven draaien zodat de zaak tot stilstand komt en vastloopt. De evolutie wordt hiermee een stuk moeilijker, zien jullie dat?†Angst en vrees vormen altijd de grote valkuilen.

Opwarming van de Aarde

We hebben jullie verteld dat de voornaamste oorzaak van de opwarming van de Aarde gelegen is in de toename van de draaiing van de binnenste gesmolten ijzer-nikkelkern van de planeet. De versnelde rotatie zorgt voor een toename van de binnenste en buitenste massa van de kern. De hitte die daardoor ontstaat heeft een zeer grote gevolgen voor de mantel en dat heeft weer invloed op de axiale rotatie. Het is juist dit mechanisme van de veranderende tordering die de lineaire tijd op jullie planeet doet toenemen. Het is ook de uitzettende massa van de binnenste kern die achtereenvolgens de anionische ontlading van wat jullie de Schumannresonantie noemen, de axiale schuinstand alsmede de daadwerkelijke polariteit van de planeet versterkt.

Het zijn de weeŽn van moeder Aarde, die we voelen, een heftig proces dat aan de geboorte vooraf gaat.

Op dit moment is de aanpassing nog niet voltooid. En dientengevolge is er NU sprake van een onbalans in het binnenste van de planeet, binnenin die kern.†Deze onbalans wordt veroorzaakt door de instabiliteit die wordt gecreŽerd door de eerder al genoemde toenemende rotatiesnelheid;†door de manier waarop de kern zowel tegen de wijzers van de klok, maar ook met de klok meedraait.

En daarom dient er op Aarde ook een balancering plaats te vinden. Zonder zo'n evenwicht kan de Aarde niet opschuiven naar de hogere octaven hetgeen noodzakelijk is om de hogere dimensies te kunnen ontvangen.

Dus in alle oprechtheid en ironische genoeg doorziet het overgrote deel der mensheid de grotere realiteit niet dat zich juist meer veranderingen op Aarde zouden voordoen, indien een dergelijke elektromagnetische balancering zou uitblijven.

Er zou zich eerst een aardbeving voordoen en daarna een allesverwoestende tornado om dat evenwicht te bewerkstelligen, snappen jullie dat?†Daarna weer een andere aardbeving, vervolgens weer een orkaan waardoor een patroon zou ontstaan dat niet echt meehelpt.†Op die manier ontstaat eigenlijk een anticiperende energie waarop elektromagnetische stromen zich over de planeet verplaatsen over het Aarderaster en daarna de Aarde ingaan waardoor dan toch een evenwicht wordt gecreŽerd.

Dit is niet noodzakelijkerwijs ter voorkoming van aardeveranderingen, maar om juist daar evenwicht te bewerkstelligen waar dat het meest nodig is. Wij verzekeren jullie dat wanneer die onbalans niet wordt aangepast, dat onherroepelijk zal leiden tot rampen op zeer uitgebreide schaal. Het is dus beter dat al die kleinere plaatselijke gebeurtenissen zich voordoen om dat evenwicht te herstellen waardoor die grote rampspoed wordt voorkomen.

De Zon, ook volop in beweging

Op soortgelijke wijze hebben zich coronale massa uitstoten (cme's) voorgedaan, zonnestormen die zonnewinden veroorzaken die in hevigheid toenemen, er zijn er al die groter zijn dan ooit eerder.†Jullie vragen je misschien af wat de rol van zonnewinden of die cme's† spelen bij de ascensie van planeet Aarde? Wij zeggen jullie voorwaar dat zij de vibratie veranderen die van invloed is op Aarde.†Zij wijzigen de frequenties waarop het menselijk brein werkzaam is. Ze verschaffen de interface die nodig is om toegang te krijgen tot de hogere dimensies.

Wij zeggen jullie voorwaar dat de zonne-activiteiten de vibratie veranderen die van invloed is op Aarde.

Zij wijzigen de frequenties waarop het menselijk brein werkzaam is. Ze verschaffen de interface die nodig is om toegang te krijgen tot de hogere dimensies.

Daarom vertellen we jullie over de trillingen hier op Aarde, we hebben aangegeven waarom ervoor gekozen heeft te willen schudden. Geliefden, het gebeurt allemaal ten behoeve van de Ascensie, de Ascensie die jullie hebben geschapen. Begrijp dus, Mensen, dat de aardbevingen, de stormen zich voordoen ten behoeve van het schoonmaakproces en jullie knooppunten en planetaire meridianen zachter en zuiverder maken. Het schudden heeft dus niets te maken met een vorm van vergelding, maar betreft een prachtige her-kalibratie, een verzachting van het slingerwerk van de dualiteit en een uitbreiding naar een hogere dimensie.

De lichtwezens onder jullie zouden zich dus bewust moeten zijn van de redenen voor wat er plaatsgrijpt. Vanuit jullie hoger perspectief verheugt de Mensheid zich op de opwaardering van Aarde. Het is nu aan jullie om in alle opzichten te bepalen of je erop zult reageren vanuit angst en vrees, of† met een herstructurerende lineaire kalibratie.

Healing the Earth and ourselves with 'service'..†(klik voor lead)

Aarde kan niet worden vernietigd.†

Aarde is een alomtegenwoordige aanwezigheid. Aarde kan niet worden vernietigd. Of jullie dat nu accepteren of niet, er wordt niets van Aarde afgenomen dat ze niet toestaat. De mens kan de planeet aarde niet vernietigen, maar het vermogen op Haar te leven wel degelijk. De aarde was slechts net zo bewust als een brandende lavakegel, net als nu. De komende veranderingen gebeuren met toestemming van Gaia, van het menselijk Hoger Bewustzijn en in worden grote mate georkestreerd door het receptief vermogen van de Aarde, de Zon en dat wat jullie aanduiden als de Schepper-God.†Weet dan dat alles perfect in orde is.

En dus Geliefden, voordat we deze boodschap afsluiten, zeggen we jullie dat er zelfs een nog grootser leven is dat zich ophoudt in jullie directe omgeving, zweeft boven de heilige Aarde, rondcirkelt om deze veranderende planeet. Deze energieŽn stromen† NU jullie bewustzijnsveld binnen. Het is Licht in zeer subtiele vorm. Het is niet het Licht der verwachting, want het bevat geen logica. Het is veel meer het Licht van welbevinden, van welzijn en Het draagt de energie van 'thuis' met zich mee, de Energie van het Rijk der Engelen.

Tot slot

We willen tegen jullie, op deze speciale planeet van dualiteit, op deze beminde en heilige Aarde, zeggen, dat al die zich opent en toestaat dat het Hemelse Licht zijn of haar invloedssfeer, het persoonlijk bewustzijnsveld binnenstroomt, zich onmiddellijk gezegend zal voelen en zal oplichten in goddelijke sereniteit. †Dit is kalme energie, deze energie is verzoenend en verbindt ieder van jullie met zijn of haar goddelijkheid, met jullie hemelse thuis. Deze prachtige energie is beschikbaar voor iedereen die zich ervoor openstelt. Dit Licht, deze Energie creŽert een plek van genezing en welbevinden.

Mensen die zich bewust op hun pad bevinden zijn niet altijd uit op het verwerven van welbevinden tijdens hun zoektocht naar beter begrip en inzicht. Maar eigenlijk zouden jullie dat allemaal wel moeten doen, omdat het complementair is met de waarheid en alle delen van jullie drievoudige wezen schreeuwen erom, want de tijden veranderen en wij zijn altijd bij jullie om jullie op het hart te drukken dat alles in volmaakte orde verkeert, zelfs in de tijden van beproeving.

Ik ben Metatron en ik deel deze heilige Waarheden met jullie. En wij zeggen jullie dat elk en iedereen van jullie wordt bemind. Jullie zijn niet alleen.

ÖEn zo is het.

* * *†*†* * *

vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be
© februari 2011 James Tyberonn Origineel artikel te vinden op www.Earth-keeper.com